Projekty, s.r.o.

Líniové vedenia a rozvody (potrubné, telekomunikačné, technologické a ostatné líniové stavby)

Čítaj viac

Predmet činnosti

Projektovanie elektrických zariadení, líniové vedenia a rozvody, inžinierska činnosť ...

Projektovanie elektrických zariadení

Projektovanie v profesionálnych programoch RUPLAN a AutoCAD Projektovanie elektrických zariadení pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu a zariadenia bez obmedzenia napätia - vrátane bleskozvodov

Líniové vedenia
a rozvody

Líniové vedenia a rozvody (potrubné, telekomunikačné, technologické a ostatné líniové stavby)

Inžinierska
činnosť

Inžinierska činnosť pre oblasť výstavby v kategóriách - technické, technologické a energetické zariadenia podľa zákona č. 138/1992 z. z.


Vypracovanie dokumentácie

Vypracovanie dokumentácie a projektu pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Projekty výpočtu nastavenia elektrických ochrán. Automatizované spracovanie dát.

Projektovanie
stavieb

Projektovanie stavieb, technologické zariadenia stavieb, energetické zariadenia a siete NN, VN a VVN (vrátane elektrických rozvodov v súvisiacich stavebných objektoch) podľa zákona č. 138/1992 v znení neskorších noviel a zákona č. 236/2000 z. z.

Modernizácia

Modernizácia a rekonštrukcia energetických a elektrických zariadení


Poradenská činnosť

Poradenská činnosť pre oblasť elektroniky a informatiky v rozsahu voľnej živnosti Vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti vedecko - technických informácií pre elektroenergetiku

Dodávateľská činnosť

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu bez obmedzenia napätia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vrátane bleskozvodov, inštalácia a oprava elektrických strojov a prístrojov

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, mzdy

Základné informácie

Spoločnosť MČ Projekty, s.r.o. vznikla na základe spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 29.11.2001, v zmysle § 56 - 75, § 105 a následného zákona č. 513/1991 z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.


Konanie v mene spoločnosti

V mene spoločnosti koná a podpisuje jej konateľ Karol Valach. Dňa 24.01.2002 bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra SR.

Informácie o spoločnosti

MČ Projekty, s.r.o.

Zahájenie činnosti

v decembri roku 2001, ako nástupca spoločnosti Montáže Čakovice Bratislava, a.s. pre oblasť projekčných činností v energetike. Hlavným dôvodom založenia novej spoločnosti bolo vyčlenenie sa z podnikateľských aktivít spoločnosti Montáže Čakovice Bratislava, a.s. - konkrétne ide o projektovanie elektrických zariadení na základe zákona č. 138/1992 z. z., zákona č. 236/2000 z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 263/1999 z. z. o verejnom obstarávaní, § 24, písmeno h.

V prípade prejavenia záujmu Vám radi vypracujeme ponuku pre riešenie Vášho konkrétneho problému. Tešíme sa na Váš záujem a uvítame, ak sa aj Vy zaradíte medzi našich spokojných zákazníkov.

Vážení obchodní priatelia

Dovoľujeme si Vám predložiť tento informačný materiál, prostredníctvom ktorého chceme predstaviť činnosť a aktivity našej spoločnosti. Veríme, že nasledujúce informácie budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám lepšie sa zorientovať v problematike projektovania a prevádzky elektrických zariadení, technologických celkov a ich riadiacich systémov.

CERTIFIKÁTY

Firma na základe certifikačného auditu spĺňa následné požiadavky systému:
Manažérstva kvality, enviromentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.

STN EN ISO 9001: 2009

Certifikát platí pre model zabezpečenia kvality v oblasti: projektovania elektronických zariadení, projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, inžinierskej a poradenskej činnostiCertifikát na stiahnutie

Ceritfikát SK 01-0216-664 SMK
Certifikát SK 01-0216-664 SMK angl
Politika Kvality, Politika BOZP a
Environmentálna Politika

STN EN ISO 14001: 2005

Tento certifikát platí pre nasledujúci
rozsah činností v oblasti: projektovania elektronických zariadení, projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, inžinierskej a poradenskej činnostiCertifikát na stiahnutie

Certifikát SK 14-0216-665 SEM
Certifikát SK 14-0216-665 SEM angl
Politika Kvality, Politika BOZP a
Environmentálna Politika

STN OHSAS 18001: 2009

Tento certifikát platí pre nasledujúci
rozsah činností v oblasti: projektovania elektronických zariadení, projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, inžinierskej a poradenskej činnostiCertifikát na stiahnutie

Certifikát SK 18-0216-666 BOZP
Certifikát SK 18-0216-666 BOZP angl
Politika Kvality, Politika BOZP a
Environmentálna Politika

Office

Firemné priestory - MČ Projekty, s.r.o.

about img

about img

about img

about img

Referencie

Zoznam zákaziek


TN_Stará Turá, Nám.Schwitzera 194, TS,VNK - IČ
Konfigurácia pre LOGO relé na riadenie záskoku VLSP pre Rz110/22kV Dolné Vestenice
Výmena prívodných ističov v rozvádzačoch 0,4kV Kúty - ŽSR
TN_Nová Ves nad Váhom, VNK,TS,NNK,NNV - IČ
NZ_Kolta-VNK,TS,NNK - IČ
Konfigurácia LOGO RELE pre Tr110/22kV Púchov
ČOV Nitra doplnenie inštalácie a čerpadla zmesného kalu
NA_Nitra, Mestský park, NNK - IČ
NZ_Tvrdošovce, rekonštrukcia VN220, VNV - IČ
NZ_Maňa_Vince, VNK,TS,NNK - IČ
TN_Trenčín, Kubrá, 1.et,. NNV,VNK,TS,NNK - IČ
TN_Stará Turá, Športová,VNK,TS,NNK - IČ
Doplnenie záložnej spojovacej cesty pre V7602 Železiarne Podbrezová
NZ_Radava zahustenie, VNK,TS,NNK - IČ
NZ_Palárikovo_VNK,TS,NNK,NNV - IČ
Výmena ističov 0,4kV vo VLSP Est Senica - PD pre realizáciu a DSV
Doplnenie záložnej spojovacej cesty pre V7603 Podbrezová
Doplnenie záložnej spojovacej cesty pre V7603 Medzibrod
TA_Horné Orešany, VN217, odbočka TS32-08, VNK - IČ
GGE Považská Bystrica Nové trafo 25MW
Bekaert a.s. Hlohovec R110kV, pole transformátora T1
Dodávka testovacieho stojana na testovanie digitálnych ochrán pre SEPS - PS-Stred
TN_Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda, NNK - IČ
TN_Trenčianska Turná, Hámre, NNV, NNK - IČ
TN_Pobedim, TS 0049-003, VNK, TS, NNK, NNV - IČ
Vypracovanie konfigurácie pre 2 ks LOGO RELE Tr Tp Žilina
KO_Kolárovo, Harcsova ul. VNV, TS, NNV- IČ
Výmena prívodných ističov v rozvádzačoch 0,4kV BA Nové Mesto - ŽSR
KO_Hurbanovo, TS,NNV,NNK - IČ
KO_Hurbanovo-1.Mája, VNK,TS,NNK - IČ
Spracovanie PD pre zabezpečenie rozvodne proti nežiadúcemu zapnutiu v R22kV HC Ladce+DSV po realizáii
TN_Dolná Súča Priemyselná zóna VNV, TS - IČ
Oprava spínacích prvkov ANG Senica
TR_Lubina, Javorina, CNS, NNK, TS, VNK - IČ
TN_Trenčín, Admin.-techn.centrum, FSH, VNK - IČ
Štúdia realizovateľnosti -Riešenie pripojenia nového odberateľa, s vybudovaním 22kV vedenia Priemyselný park Štúrovo
Projekt pre stavebné povolenie - Rek R110kV + Trafo Priemyselný park Štúrovo
Projekt pre realizáciu stavby - Rek R110kV + Trafo Priemyselný park Štúrovo
Projektová činnosť a inžiniering VVN Rek.Zl.Moravce, RIS - DSV + AD
NZ_Šurany, Amfiteáter, VNK,NNK,NNV,TS, DTR - IČ
ES 110/22kV Ovsište
TN_Trenčianske Jastrabie, Inovec, VNK, TS - IČ
Rekonštrukcia FKZ SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom - výmena ochrán
NN skriniky 22kV rozvádzač NXPLUS pre zákazku Rek.TR110/22kV Zlaté Mravce + RIS
Inovácia hraničných terminálov TG803 - SEPS, a.s.
KO_Ďulov Dvor - VNK, VNV, TS, NNK - IČ
VVN_Rek.TR110/22kV Zl. Moravce, RIS - úprava DVP
KO_Svätý Peter, Hlavná ul. - VNK, TS, NNK - IČ
DS_Košúty Rekonštrukcia TS 0821-003-VNK, TS, NNK - IČ
LE_Levice Mestský Majer - VNK, NNK, TS, DT - IČ
TN_Nemšová, Trenčian.Závada, NNK, VNK, TS - IČ
TN_Drietoma, Kykula, VNV, VNK, TS, NNK - IČ
TR 110kV Medzibrod - doplnenie záskoku
TN_Dolná Súča, TS, NNK, NNV - IČ
Nováky - nová transformovňa 110/22kV SSE-D
Oprava stavilného hasiaceho zariadenia pre T401 v Est Stupava
TR Závadka - úprava PD r 22kV Zmena zapojenia rozvádzača R22kV skriňa č. 11 na vývod
CCGT Plant Pančevo (Srbsko) - lokalita č. 2
DS_Pata prepojenie TS, VNK, TS - IČ
KO_Martovce ul. Jazerná VNK, TS, DT, NNK - IČ
NA_Báb VNK, TS, NNK, NNV - IČ
NZ_Šurany - ul.Slovenská VNK, TS, NNV, NNK, NA - IČ
KO_Komárno Kava - Ružová TS, VNV, NNV - IČ
TN_Čachtice, Revolučná - VNK, TS, NNK - IČ
Oprava jednosmerného rozvodu - VE Hričov
KO_Kravany nad Dunajom, ul. Drevená dedina-VNK, TS, NNK - IČ
NA_Lukáčovce, rek. VNV, VNK, TS, NNK, NNV - IČ
NZ_Lipová zahustenie TS VNV, VNK, TS, NNK - IČ
VVN_Kráľová nad Váhom, TR 110/22kV - Vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby
Mobilná rozvodňa 110kV
Západoslovenské vodárne - frekvenčný menič k čerpadlu
DS_Tešedíkovo rozšírenie VNV - IČ
NZ_Malé Kosihy, zahustenie, TS, NNK - IČ
NZ_Dvory nad Žitavou, VNK, TS, NNK NNV - IČ
NZ_Rastislavice, výmena TS0045, VNK, TS, NNK - IČ
NZ_Veľké Lovce, VNK, TS, NNK - IČ
TN_Trenčín, Hasičská VNK, TS, NNK - IČ
TN_Beckov, Farma, VNV, TS, NNK - IČ
Modernizácia 110kV vedenia VW-BA - krycí plech 19
DS_Sereď Dolnočepenská VNK TS DTR, NNK - IČ
NZ_Branovo- NNK, VNV TS, NNV NNK - IČ
KO_Kolárovo Brnenské Nám. TS, VNK, NNK - IČ
NA_Nitra, Mlynárce VNK, TS, DT, NNK - IČ
DSV - R220kV Senica
Slovalco oprava 110kV kompenzácie
Oprava frekvenčných ochván Rz110/22kVTrenčín Juh, Rz110/22kV Šulekovo
DS - Sereď, TS, VNK, NNK, NNV - IČ
Výmena 22kV koncoviek a bleskoistiek za zvodiče prepätia 10,5kV na T401 v Est Bošáca
Dolný Kubín - Rekonštrukcia vedenia 110kV č. 7211 - IČ
Konfigurácia pre LOGO relé na riadenie záskoku VLSP v ANG pre Medzibrod Tr 400/110kV
Montážna dokumentácia CCM-Strážske rozvádzač RH27
Konfigurácia záskoku VLSP TR Dubnica VET, konf. LOGO
Prekresenie rozvádzača DNX9180X5.B019 do programu RUPLAN
TN Zamarovce, Zamarovská, NNK, NNV - IČ
TN Horné Srnie, Čaganov, NNK - IČ
VVN_Kráľová nad Váhom, TR 110/22kV Projekt nastavenia ochrán Kráľová n/Váhom
VVN_Kráľová nad Váhom, TR 110/22kV - dokumentácia pre vykonanie prác
TN_Dolná Súča TS, NNK, NNV" v obci Dolná súča - predĺženie SP - IČ
TN Dolná Súča, TS 0010-102, VNK, NNK, NNV - IČ
TN Trenčianska Teplá, časť DOBRA, NNK - IČ
Trenčianske Jastrabie Hlboká, NNV, NNK - IČ
Prekreslenie sprievodnej dokumentácie ovládacej skrine pre transformátora 16MVA
ES Ovsište, Rekonštrukcia Rz110kV
Mokraď - rekonštrukcia TR110/22kV
Rekonštrukcia ROP pre ES Liptovská Mara
Diaľkové riadenie ES 400kV V.Ďur a pripojenie EMO 3,4 do PS – časť Levice
Diaľkové riadenie ES 400kV V.Ďur a pripojenie EMO 3,4 do PS
FVE Tornaľa mont.+konšt. dok. pre rozv.RISu ochrán a prenosových zariadení
Závadka nad Hronom - rozvodňa 22kV
VW Slovakia a.s. napájacie vedenie 22kV z TR 110/22kV do R22kV
FVE Tornaľa - projekt nastavenia ochrán
FVE Tornaľa II. 3,99MWp SO 08.10, TR 110/22kV Rožňava
Rozvádzač GMA 22kV TM-Rozvádzač R22kV Liptovský Mikuláš
Oprava transformátorov 110/6kV (AT5,AT6, AT7) Duslo Šaľa
Tr 110/22kV Rimavská Sobota
R22kV Závadka nad Hronom
PD pre dodávku výkonového transformátora
TR 220/110kV Medzibrod -Rekonštri. R220kV na R440kV
FVE Kalinkovo
VW Slovakia, a.s. Hlavné napájacie vedenie 22kV z TR 110/22kV
TR 220/110kV Medzibrod - Rekonštrukcia 22kV na 400kV
400kV Križovany PS30.2.5 sign.otvor.dvierok ovládacích skríň v poli 6-10
Považská Bystrica - Paroplyn
PPC P.Bystrica - projekt pre nastavenie ochrán pre RET 670 ochr.transformátora
TR 220/110kV Medzibrod - Rek.R220kV na R400kV PS 60 ASDR
R 400kV Podunajské Biskupice - projekt pre realizáciu opravy AC a DC obvodov napätia
ES Bošáca - Dozbrojenie polí VVN č- 12,13
Dante Špičková elektráreň Panické Dravce - DSV
Rek. ES 400kV Varín - diferenckálna ochrana prípojníc
Prerobenie dokumentácie do Ruplanu R22kV Rimavská Sobota
Spracovanie blok podm. TR Považská Bystrica
BA-Bajkalská 22kV Spínacia stanica Ružová Dolina
Mokraď -rekonštrukcia TR110/22kV, PS30, PS31, Pole AEA 00, 01,02,03,04,06,07,08,12, PS50 VLSP
Alarmový systém staničných batérií pre 7 rozvodní
Križovany 400kV - rekonštrukcia - 5. stavba
Prekreslenie PD do programu RUPLAN (Areva) Monitorovací sys. MS3000
Odstránenie prevádzkovej poruchy - T401 RZ400/110kV Varín
Rozšírenie R110kV VD Žilina
TR220/110kV Senica úprava rozv.vlastnej spotreby
MD k rozvádzačom ochrán Železiarne Strážske
PRS - Považský paroplyn Považská Bystrica
Duslo Šaľa - skúš.merania TH5, HT6, HT7
VE Gabčíkovo - Oprava zapisovačov SOREL
RZ400kV Moldava nad Bodvou - vykonanie skúšok
US Steel Košice - vykonanie skúšok
Rz400kV Križovany - 4. a 5. stavba
TR Bošáca - dostavba Rz110kV v súvislosti s doplnením T402 400/110/10,5kV
Prekládka VLSP 220 VDC a 60 VDC RZ110/22/6kV Bánoš
Rozvádzače - ARA00,02,04,05 ARB00SP Košice
TR220/110kV Medzibrod - rekonštrukcia R220kV na R400kV
PRS - Paroplynový zdroj - Považsá Bystrica PC1-Elektráreň
Slovakia Steel Mills, a.s. Zariadenie pre elektrické napájanie závodu
Oprava ovládacích skríň transformátoroch T101 T102 T103 na Tr110/22kV Tp Žilina
Rekonštrukcia R22kV Liptovský Mikuláš PS30 Riadiaci systém
Úprava signalizačných obvodov chladenia T401 v ES Križovany
PD-Oprava a výkaz výmer pre opravu primár.techn.R220kV Bystričany
DANTE-Spičk.elektráreň Panické Dravce
DSV v programe RUPLAN RZ220/110/10,5 kV Senica
MC-RIS TR110/22kV Lieskovec
DSV pre HDO 22kV/191Hz R22kV Krupina
Inovácia zariadení na prenos povelov ochrán V270 Považská Bystrica- Liskovec
Zjednotenie signalizácie VLSP a spoločných zariadení R400kV Lemešany
Oprava chránenia T401 RZ400/110kV Varín
Rek. transformovne R110/22kV-Žiar nad Hronom
Konfigurácia program troch LOGO relé pre VLSP R110/22kV Považská Bystrica
Ovládacie skrine pre T110/22kV Škoda 8 ERH-vzorové zapojenie
Oprava chránenia V429 RZ400kV Podunajské Biskupice
Križovany 400kV - rek.2. (II.časť) a 3. stavba
Výmena RISu-TR110/22kV Lietavská Lúčka
Hnúšťa TR110kV Rek.odpojovačov, ovládania a ochrán
Križovany R400kV rek. 4. a 5. stavba
Tvorba objektov - rekonštrukcia TR110kV P.Bystrica
DSV PS30, Oprava chránenia T101,T102, TR 110kV Považská Bystrica
Vzor zapojenia ovládacích skríň transformormátora T10x
Tvorba objektov k zariadeniam od firmy SEL
Oprava chárhnenia T401 RZ400kV Varín
Výmena ochrán TG2 VE Dubnica nad Váhom
Rek.ES 400/110kV Horná Ždaňa
HDO 110kV Považská Bystrica
PD-R 110/22kV Zvolen Lieskovec - RIS
Spínacia stanica R22kV Ružová Dolina rek. a doplnenie technolog.časti
Zvolenská Teplárenská
DSV PS1, PS2, Orpava R10,5kV na VE Kráľová nad Váhom
Skúšky polí 8,9,10 a VLSP R400kV TR Lemešany 3. etapa
Prekládka jednosmernej vlastnej spotreby 220VDC a 60VDC-R 110/22kV Bánoš
Skúš.poľa T401 a náväz.obvodov po rek. V R400kV Lemešany
Databáza knižníc AREVA úprava dok. k pohonu odpojovačov CMM01 (CMM/400)
BCD kodery pre RIS Lisková
Spracovanie DSV stavby k akcii Výmena ochrán GM3 a GM4 PVE Čierny Váh
Oprava projektu PD pre rek.TR110/22kV Krupina a TR110/22kV Tatranská Štrba
Úprava blokovania R400kV Križovany (polia č. 8a9)
Rek.400kV rozv.Križovany - 3.stavby, RDP PS30.2 Obvodové schémy RISu, VLSP R400kV rozvádzač AX3
DSV pre stavbu Križovany 400kV Rek.-3.stavba
Rekonšt. a priama transf. v TR 400/220/110 kV Lemešany
TR 400/220/110 kV Križovany - 2., 3., 4. a 5. stavba
Realizácia úprav elektroinštalácie pre EPS v TR 400 kV Veľký Ďur
Realizácia úprav elektroinšt. pre EPS v TR 110/22 kV Hurbanovo
Rekonštrukcia ovládania a ochrán v R 110 kV Bystričany
TR 110/22 kV Lietavská Lúčka
Oprava ovládacích skríň v R 400 kV Liptovská Mara
Prekládka hranič. merania pre V7903 z Rz110/22kV Tornaľa do Rz110/22kV Rožňava
DSV –FVE–Tornaľa II, 3,99MWp SO 08 TS 110/22kV
Výmena rozvádzačov ANL pre zaistené napájanie v Rz 110/22kV Prievidza, Hričov a Závažná Poruba
TR Bošáca – Dostavba Rz 110kV v súvislosti s dopln. transformátora T402, 400/110/10,5kV SEPS, a.s.
Medzibrod R220/110kV-Zmena napájania R110kV - projekt pre ohlásenie stavby
Prekreslenie PD odpojovačov SXT 420kV, SPOLT 420kV - projekt č. 035-SEPS-10/01
FVE Tornaľa II, 3.99MWp SO 08 Transfor. stanica 110/22kV
Transformácia 400/110kV v Tr Medzibrod
B.Bystrica Stred- Hušták - Tr 22/6kV – rekonštrukcia RIS-u, ochrán a vlastnej spotreby
Spracovanie principiálnej schémy napájania pohonov odpojovačov
Rekonštrukcia ES400/110kV Horná Ždaňa
TR 220/110kV Medzibrod – rekonštrukcia R220kV na R400kV
Medzibrod TR400/110kV VLSP SSE-D, rek.zdrojov zaisteného napájania ACL,DC
Konfigurácia riadenia záskoku VLSP Rimavská Sobota 22kV
VLSP TP Žilina
Oprava rozvodne Erz 220kV Sučany
Liptovská Mara TR400/110kV výmena tlakovzdušných vypínačov 110kV za elektrické
Závadka nad Hronom R22kV, doplnenie schém pre R110kV
Principiálne schémy zabezpečenia ovládania odpojovačov proti nežiaducemu zapnutiu na el.staniciach R22kV KNM, ZOS Vrútky a Košúty
TR 110/22 kV Závadka nad Hronom
RZ 110/22 kV Krupina


Výmena transformátorov TR 110/22kV Štúrovo
Výmena transformátorov TR 110/22kV Veľký Meder
Wienerberger - Slovenské Tehelne, s.r.o.
Novácke Chemické Závody, a.s.
Považská Cementáreň, a.s. - Ladce
PVE Čierny Váh - VET o.z.
VE Dubnica nad Váhom - VET o.z.
Diaľkové riadenie ES 400kV V.Ďúr a pripojenie EMO 3,4 do PS
U. S. STEEL Košice, s.r.o.
Výmena KZL na V478 Lemešany
Knižnice v Ruplane od odpojovačov STB, SPOLT, SXT, SX Vôľa
Rekonštrukcia spoločnej fázovacej sústavy v dozorni VE Gabčíkovo
PRS a DSV pre objekty Varín a Sučany pre stavbu: "Lokalizátory porúch v ESt SEPS, a.s.
DVP a PNO: Rz 110kV Myjava II. etapa + III. etapa ROP
VVN_Kráľová nad Váhom, TR 110/22kV (PSV a DVP)
TR 220/110kV Medzibrod - rekonštrukcia R200kV na R400kV - doplnenie stavebných a technologických prác
Oprava chránenia T201 v TR 220/110 kV Senica
Oprava chránenia T401 a oprava sekundárnej časti 400 kV poľa v programe RUPLAN v TR 400/110 kV Stupava
Oprava chránenia T401 a oprava sekundárnej časti 400 kV poľa v TR 400/110 kV Moldava nad Bodvou
Spracovanie DSV PS 10 RZ 22 kV v Programe RUPLAN v TR 110/22 kV Nové v TR 110/22 kV Nové Zámky
Rekonštrukcia RZ 400 kV Križovany - 2. a 3. stavba
Diaľkové ovládanie TR 110 kV Bystričany
Prekreslenie PD od odpojovačov SX, SPOLT, S2DA, STB-uzemňovač, S2DAT, SXT
Diaľkové ovládanie R 110 kV v TR 110/22 kV Rimavská Sobota
Doplnenie rozdielovej ochr. prípojníc REB500 v R 400 kV Križovany
Projekt výmeny transformátora T105 v TR 110/22 kV Považ. Bystrica
Radôstka, Hámor, rek. NNS - IČ
Zborov nad Bystricou, ústredie dolný koniec, rek. NNS - IČ
Lysica, Habovka, rek. NNS - IČ
Žilina, Zádubnie, stred, rek. NNS - IČ
Rajec, Frivaldského, Jilemnického, rek. NNS - IČ
Rekonštrucia NN siete Veľké Rovné - Sapieta - IČ
Výmena rozdielových ochrán pre T402,T403,T404 v Tr400/110kV Podunajské Biskupice
BAT výmena T13
VW Slovakia, a.s.-Vyzbrojenie 2 kobiek v hl.rovzodni 22kV, objekt A2
Diaľkové riadenie ES400kV Veľký Ďur - kooperácie
Vzorový PD pre rozvádzač merania kvality siete
RzBánoš BB - PD rozvádzačov ANL pre datové centrum
Konfigurácie pre LOGO relé na riadenie záskoku VS pre Rz110/22kV Závadka nHronom
Oprava chránenia 110kV časti T402, T403 Rimavská Sobota
Diaľkové riadenie ES 400kV V.Ďur a pripojenie EMO 3.,4 do PS - 3.etapa-1. časť
Banská Štiavnica - rek. R110/22kV ochrany, RIS, VLSP
Kremnica - rek. R110/22kV ochrany, RIS, VLSP
Konfigurácia riadenia záskoku VLSP TR Mokraď
DSV T402 Bošáca
Projektová a inžinierska činnosť - poddodávky Pal Zl.Moravce rek a RIS
Zariadenie pre rozvádzač na testovanie ochrán
Konfigurácia LOGO rele na riadenie
Transformácia 400/110kV v TR Medzibrod - PS30: TIS ochrán T401 a T402
Rz 400kV Varín - DT 401
Montážna dokumetnácia k rozvádzaču C8-HDO, PS30 pre R110kV Medzibrod
Es 400/100 kV Varín, oprava ovládacej skrine DT401 transformátora T401
Výmena ochrán ganeratorových polí PPC power BA4200
Vypracovanie montážnej dokumentácie pre rozvádzač R22 kV NX PLUS
R - Medzibrod - úprava komunikačných zariadení v súvislosti s "T" prepojením vedení V461 a V494
Vypracovanie PD na výrobu zariadenia pre testovanie digitálnych ochrán
TR220/110kV Medzibrod - rek.R220kV na R400kV-PS 30 vyprac.úprav PD-preústenie T201 z poľa ACA 02 do ACA 05.
Rekonštrukcia TR110/22kV Zl.Moravce + RIS
Rekonštrukcia 6MW generátora v TP Považská Bystrica
Est Liptovská Mara - oprava ovládacích skríň polí
Oprava komunikácie ochrán ES Križovany - polia 11.,12.,13,
Prekresenie sprievodnej dok.od transformátora T402 pre Rz400/110kV Bošáca
VE Nosice - GO automatiky TG3
Oprava poruchovej signalizácie v ES 400kV Varín
Oprava ovládania z dozorne v ES 400kV Varín
Oprava obvodov ovládacích skríň R400kV odpojovačov a vypínačov v ES Varín
PD Rimavská Sobota R110kV
Úprava ochrán R400kV pre možnosť prenosu el.energie cez R400kV v čase jej opravy cez pomocnú prípojnicu W5 - VE Gabčíkovo
Technický návrh pre R22kV Volkswagen kopky 13,14
Odpájanie zariadení v poli ACA25, ACA20 na stavbe ES 400kV Veľký Ďur
Oprava chránenia vývodov V495 a KPS 400kV v ESt Varín
DSV pre ESt Varín-časť sekund.obvody ochrán a dozorne R400kV
Oprava riadiacej skrine transformátora T401 (400/110kV) v ES Varín
Oprava režim.prepínačov prenosových zariadení V429 a ochrany S103 R400kV VE Gabčíkovo
Diaľkové riadenie ES 400kV V.Ďur a Pripojenie EMO 3,4 do PS 07 rozvodňa 400kV-sekund.časť 1.etapa
R110kV Medzibrod - DSV
Technické výkony v ES 400kV V.Ďur, časť ES 400/110kV Levice
TR 220/110kV Medzibrod-Rek. R220kV na 400kV DSV po realizácii - pole ACA06
PRS Kysucké N.M.Rz 110/22kV doplnenie RISu-rek.vl.spotreby
TR Bošáda-dostavba Rz 110/22kV-doplnenie T402 100/110/10,5kV SEPS
Vlastná spotreba TR 110/22kV Kysucké N. Mesto
PVE Ružín - GO Automatiky TG2
Výmena repasovaných ochrán vo vývodoch s elektromech.ochranami v ERS Levice a ES Stupava
Oprava komunikácie ochrán V429 Podunajské Biskupice - Gabčíkovo
CP18/11-Vypracovanie PD pre výrobu rozvádzačov 22kV Kočovce
Rek.VN kábl.trás s papier. izoláciou za celoplastnové na TG1-II.etapa v TV
Zahusťovacia trafostanica Šiašovo - Brezno
Zahusťovacia trafostanica Banská Hodruša - Hodrušské Jazerá
Zahusťovacia trafostanica Slatinské Lazy
Zahusťovacia trafostanica Stankovany - Nižný Koniec
Zahusťovacia trafostanica Kováč - Oravský Biely Potok
TR 110/22 kV Bytča
Výmena ochrán v TR 110/22 kV Liptovský Mikuláš
Výpočet impedancií poruchových slučiek pre prenosové zariadenia R 220 kV pre Bystričany, Sučany a Považskú Bystricu
Prenosové zariadenia signálov ochrán vedení 220 kV - DSV pre Bystričany, Sučany, Križovany a Považskú Bystricu
Nastavenie ochrán v ES 110/22 kV Kechnec
TR 110/22 kV Rimavská Sobota
Technické zadanie pre riešenia vstupných informácií zberu dát do RIS ES pre ES SEPS a.s.
Rekonštrukcia TR 110/22 kV Žarnovica
RZ 110 kV Bošáca
Univerzálne meracie zariadenie dotykových a krokových napätí v elektrických staniciach MZ 53
Transpetrol a.s. - PS 05 Bučany
Transpetrol a.s. - Budkovce
Transpetrol a.s. - PS 01 Budkovce, PS 04 Tupá, PS 05 Bučany
VE Sučany - VET o.z.
VE Lipovec - VET o.z.
VE Hričov - VET o.z.
VE Kráľová nad Váhom - VET o.z.
VE Gabčíkovo - VET o.z.
VE Krpeľany - VET o.z.
PVE Čierny Váh - VET o.z.
VE Mikšová - VET o.z.
Rekonštrukcia TR 110/22 kV Kysucké Nové Mesto
Rekonštrukcia TR 110/22 kV Liptovský Mikuláš
Oprava chránenia T201 v TR Senica
TR 110/22 kV ZŤS Dubnica nad Váhom
Nasadenie RIS v RZ 110/22 kV Banská Štiavnica
Rekonštrukcia TR 110/22 kV Pravenec
Zaústenie KZL pre vedenie č. 7703 v TR 110/22 kV Pravenec
Doplnenie a výmena zhášacích tlmiviek v TR 110 kV Rajec
Rekonštrukcia 110/22 kV Kráľova Lehota
Výmena meracích prevodníkov v ES SEPS a.s.
Diaľkové ovládanie TR 110/22 kV Bystričany
Doplnenie synchrotactu - rekonštr. R 22 kV v Martin. Teplárenskej
Prekreslenie DSV v programe RUPLAN pre stavbu RIS Lipt. Mara
EPS a RIS v TR 110/22 kV Veľký Meder
Rekonštrukcia, oprava a RIS v TR 110/22 kV Trenčín - Juh
Vyvedenie výkonu TG12 ENO Nováky
EBO - V2 VÚJE Trnava a.s.
EBO - V2 VÚJE Trnava a.s.
Spaľovňa Bratislava - RSKO OLO a.s., Bratislava
VE Liptovská Mara - SE, a.s. - VET o.z.
VE Sučany - SE, a.s. - VET o.z.
VE Lipovec - SE, a.s. - VET o.z.
VE Madunice - SE, a.s. - VET o.z.
VE Hričov - SE, a.s. - VET o.z.
VE Dubnica - SE, a.s. - VET o.z.
VE Ružín - SE, a.s. - VET o.z.
Spaľovňa Bratislava - RSKO OLO a.s., Bratislava
U. S. STEEL Košice, s.r.o.
VE Mikšová - SE, a.s. - VET o.z.
KS01 Veľké Kapušany SPP š.p., Slovtransgaz o.z.
Transpetrol a.s. - RZ 110 kV Moldava nad Bodvou
Spaľovňa Bratislava - RSKO OLO a.s., Bratislava
VE Hričov, VE Čierny Váh - SE, a.s. - VET o.z.
RZ 110 kV VE Sučany - SE, a.s. - VET o.z.
VE Skalka, VE Gabčíkovo - SE, a.s. - VET o.z.
VE Orava - SE, a.s. - VET o.z.
MVE Trenčianske Biskupice - VET o.z.
VE Horná Streda - VET o.z.
VE Nové Mesto n. Váhom - VET o.z. - Rozšírenie RZ 110 kV Bošáca
PVE Ružín I. - VET o.z.
PVE Liptovská Mara - VET o.z.
VE Trenčín, VE Horná Streda, VE Krpeľany, VE Čierny Váh - VET o.z.
VE Kostolná, VE Orava, VE Čierny Váh - VET o.z.
VE Domaša - VET o.z.

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

portfolio img

Referencie

Kontakt

Adresa a sídlo spoločnosti
MČ Projekty, s.r.o.

Office

Chrenovská 32
( budova SUNOB )
949 01 NITRA

Slovenská Republika

Kontakt

+ 421 - 37 - 65 35 777

+ 421 - 905 - 932 350

gabriela.hlavinova@mcp.sk

mcp@mcp.sk

Konateľ spoločnosti

Karol Valach

+ 421 - 905 - 327 811

karol.valach@mcp.sk

Fakturačné údaje

MČ Projekty, s.r.o.
IČO: 35 829 745
DIČ: 2020261320
IČ DPH: SK2020261320

Banka

VÚB Nitra
č.ú.: 1576362359/0200
IBAN:
SK06 0200 0000 0015 7636 2359
BIC:
SUBASKBX (0200) VÚB banka

MČ Projekty, s.r.o. © 2022 | Všetky práva vyhradené | DESign By PDFdesign